Årsberättelse Leksands Fågelklubb 2018


Vår förening har genomfört sitt 42 verksamhetsår. Det har som vanligt präglats av en stor aktivitet inom våra faunavårds-projekt. Månadsvisa program och exkursioner har också genomförts.
Medlemsantalet har sjunkit sannolikt tack vare ett uteblivet inbetalningskort i tidningen.

Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter och genomfört 4 möten, varav 2 tillsammans med projektledarna.
Ordf. Per Lindberg, sekr. Petrus Tengnér, kassör Mats Kaij samt övriga ledamöter; Sebastian Falk, Ingela Spegel Nääs, Gittan Lokgård och Staffan Müller.

Ekonomi
Mats Kaij som nu avslutar sitt uppdrag, har som i vanlig ordning skött vår ekonomi och våra utgifter balanserar mot de inkomster vi haft under året. Kassören har också ansvarat för medlemsregistret.

Medlemstidningen
Fåglar i Leksand har kommit ut med 2 nr i en försändelse under året. Tidningen är mycket uppskattad och produceras av Martin Linzie med hjälp av en redaktion.

Hemsidan
www.leksandsfagelklubb.se har sedan 2010 besökts av ca 50 000 besökare med över 100 olika nationaliteter.
Katarina Paunovic är vår webb-redaktör och håller i stort sett dagligen hemsida uppdaterad. En diskussion pågår inom styrelsen för att utöka spridningen av vår förenings arbete. Hemsidor känns lite gammalmodiga och kanske måste kompletteras med andra sociala media. Som sagt, diskussioner pågår!

Programkommittén
18 aktiviteter har arrangerats under året, såväl exkursioner i fält som bild- och filmvisningar med 5-55 deltagare. Totalt har aktiviteterna haft 316 deltagare. Det mest välbesökta arrangemanget var Ingemar Linds filmvisning på Naturum Dalarna.
Lavskrikeexkursionen till Kusberget i Almo lockade ett 30-tal besökare från hela landet.
Sören Stenbergs fladdermusexkursion var också mycket lyckad och lockade många deltagare.
Den exkursion som hade flest deltagare var Fågelskådningens dag med fågeltornskampen.

Studiekontakt
Conny Land är vår förträfflige studiecirkelledare. Han har inte haft några kurser under året, men till kommande år är det aktuellt igen. Vart annat år, verkar var ett bra upplägg.

Norsbrolokalen
Staffan Müller och Mats Kaij är tillsammans med Petrus Tengner vår ansvarige för klubblokalen.
Lokalen används till våra möten och har varit bokad under ett 15-tal ggr under året. Bl.a. har fotogruppen arrangerat mycket välbesökta bildvisningar där.
Eftersom vi försöker få ett nära samarbete med Naturum i Siljansnäs, har vi valt att lägga många av våra mest publikdragande aktiviteter där, i en lokal som är mer ändamålsenlig än Norsbro.

Gryssenstugan
Antalet gästnätter är fortsatt lågt. Årets uthyrning omfattar mindre än 10 dygn.
Fröautomaten och den övriga fågelmatningen har varit igång under alla vintermånader.
Conny Land och Staffan Müller har åter fått igång köksspisen som varit ur lag och hindrat uthyrning av lokalen. Staffan är stugvärd och har haft hjälp av Mats Kaij när det behövts.

Ungdomskommittén
Gittan Lokgård och Staffan har engagerat de yngre medlemmarna i föreningen.
Gittan har engagerat ett stort antal ungdomar främst på ”Fågelskådningens dag. Arbetsgruppen har också haft ett gott samarbete med byskolorna i Gärde och Tällberg. Bl.a. har skolskogen i Tällberg besökts vid ett dussintal tillfällen och flera holkar av olika dimensioner satts upp.
En ”minigrupp” dvs. 4 ungdomar har under året följt med Staffan ut på främst vinterfågelmatning när de haft tillfälle att deltaga. Det sistnämna engagemanget kanske är det mest verkningsfulla för att få igång en i övrigt ”seg” uppgift att engagera de små. Det får bli en uppmaning till var och en i föreningen att skaffa en egen ”minigrupp” som kan erbjudas plats i bilen när tillfälle ges för en lokal utflykt som kan öka intresset för fågelskådning och fågelskydd.

Rapporter och inventeringar
Artportalen är numera det främsta verktyget för rapportering av fågelobservationer.
Regionala rapportkommittén använder i huvudsak Artportalen för sina sammanställningar av fågelobservationerna i Dalarna.
I Leksand registrerades 4949 stycken rapporter, av 190 arter, under året.
Under året har medlemmar i klubben utfört vinterfågeltaxering, vinterpunktrutt, nattrutt, sjöfågeltaxering och standardrutt för Lunds universitets räkning.
Backsvala inventerades för DOF´s räkning.
På Fågeltornskampen 6 maj fick laget i Norsbrotornet ihop 58 arter, vilket gav en plats i nedre delen av resultatlistan.

Fotogruppen
Fågelklubbens fotografer är en grupp med 36 medlemmar i Leksands fågelklubb som kombinerar intresset för fåglar med intresset för fotografering. Gruppens bilder utgör ett rikt material som ger möjlighet till fler och bättre bilder till Fåglar i Leksand.
En studiecirkel med 8 intresserade deltagare, Börja fota fågel, arrangerades med 5 träffar under februari och mars.
Den 21 februari och den 24oktober fylldes klubblokalen i Norsbro av intresserade besökare då fotogruppen genomförde sin traditionella visning för allmänheten
Vi har också levererat bilder till Fåglar i Leksand och till DOF´s tidning.

Storholksprojektet
2018 blev ett mellanår för slagugglan. 33 ungar och en vuxen ringmärktes. 22 par känns ändå bra med tanke på den svaga sorktillgången. Lappugglan lyckades bra med 1 lyckad häckning jämfört med 8 under föregående år.3 ungar blev ringmärkta. Tornfalkarna hade ett bra år med 15 lyckade häckningar. Det ringmärktes 50 tornfalksungar.
Henry Pollack är vår storholkansvarige.

Våtmarksgruppen
För att förbättra situationen för våtmarkens fåglar i Leksand, har vi under mer än 40 år varit aktiva bl.a. i Limsjön.
Under året har Länsstyrelsen arbetat med att sanera våtmarken från invasionsarten vattenaloe. Tyvärr blev årets insatser inte så goda som 2017. Under våren flockades i stort sett alla rastande änder och gäss i de aloesanerade ytorna. Förhoppningsvis kommer de äldre insatserna att ge önskad effekt för även årets flyttfågelsträck. Alla uppmanas att ha koll på sjöfåglarna i sjön, samt att rapportera observationer i Artportalen.
Under förra året har också ett sumpskogsprojekt som avser Lundbjörkstjärn samt Åbäcken i Olsnäs startat. En projektbeskrivning är klar och restaureringsarbetena hoppas sättas igång den dagen vi får en annan budget från riksdagen än den nu gällande.
Tanken är att få till en restaurering av dessa två igenväxande skogsvåtmarker för att attrahera mer sjöfåglar.
Den årliga skrattmåsinventeringen har också genomförts i Limsjön. Populationen är mycket stabil.
Staffan Müller och Gunnar Lind arbetar med våtmarkerna.

Skogsgruppen
Under året har vi under 10 tillfällen mött Skogsstyrelsen för att gå igenom alla de avverknings-anmälningar som lämnats in i Leksand.
Vi kan konstatera att skogslandskapets vilda innevånare har det allt mer besvärligt att överleva och föryngra sig i dagens skogar, som mer och mer blir likåldriga plantager vilket innebär minskad biologisk mångfald och en tydligare biologisk enfald.
Skogsbruket (förutom Mellanskog!) har insett värdet av asp, sälg och rönn i skogslandskapet och i stort sett lämnar dem i fred vid avverkning. Tyvärr hjälper inte detta barrskogens arter, som vi ser försvinna från vår del av taigan.Mellanskog som nämnts, har gjort en sanslös drivning av grov och ruttnande asp skog i Fårbergs fäbod i Siljansnäs. Bl.a. försvann såväl gröngöling som skogsduva och mindre flugsnappare från området, där också ett duvhöksbo sågades ner.
Henry Pollack och Anders Ståhl har troget mött upp vid avverkningskollen med Skogsstyrelsen och kommunens naturvårdare. Tyvärr har gruppen upplöst under hösten eftersom det jobb vi lagt ner under nästan ett halvt sekel känts resultatlöst!

Vinterfågelmatningen
Vår förening har matat småfåglarna på ett 10-tal ställen i Leksandsskogarna.
På två skolor, Gärde och Tällberg, har vi dessutom engagerat elever i verksamheten.
Verksamheten är mycket kostsam och kräver såväl engagemang som finansiering.
Staffan Müller är tillsammans med en handfull medlemmar ansvarig för verksamheten.
Fortfarande är Leksands kommun den främsta i landet avseende antalet rapporter per capita, till BirdLife Sveriges kampanj ”Vinterfåglar inpå knuten”
Vi fick också stor uppmärksamhet i media med flera helsidor som handlade om vinterfåglarna.

Berguvsprojektet
I år hade vi ingen känd vild berguvshäckning i Leksand. Däremot lyckades det bra i vår voljär hos Bengt Östberg i Insjön, där fick vi två ungar. Vi kunde släppa ungarna ut i det vilda. En av fåglarna hittades utmärglad i Mariebergs köpcentrum i Örebro. Den avled senare. Från syskonet har vi inte fått in ngn rapport.
Projektet fortsätter som tidigare. Våra avelsuvar ingår numera i Berguv Nord Gävleborg sedan Berguv Dalarna lagt ned verksamheten. Framtiden för berguven i våra trakter är mycket osäker.
Under året kommer BirdLife Sverige att satsa på en totalinventering av berguv. Vi hoppas att många av våra medlemmar engagerar sig i sökandet efter de kvarvarande uvarna.
Henry Pollack har varit ansvarig för vårt berguvsprojekt.

Backsvala
Äntligen har vi fått en medlem som vill ta hand om de fåtaliga backsvalor som fortfarande häckar i vår kommun. Ander Marcus som har ansvar för backsvateprojektet, kommer att rensa de naturliga backsvalebrinkarna som finns i Yttermo/Mjälgen. Jobbet skulle gjorts redan under innevarande verksamhetsår, men skrinlades av snödjup och häftig vårflod.

Pilgrimsfalk
Efter en lång väntan fick Leksand äntligen 2017 sin första falkhäckning i ett gammalt känt falkberg.
Tyvärr misslyckades häckningen i år.
Totalt blev 109 ungar märkta i Mellansverige, 9ungar redan var flygga och på vingar
Lars Leksén är ansvarig för pilgrimsfalksprojektet i Mellansverige. Därför redovisas regionens siffror här.

Lomprojektet
Ingela Spegel Nääs har som vanligt haft koll på några lomtjärnar.
Storlommen har det kämpigt men också smålommen. De senare dock med i ett ökande antal fast populationen är fortfarande liten.
13 storlomsjöar kollades upp. I samtliga observerades fågeln.
7 smålomstjärnar gav sammanlagt 5 par.

Projekt Vitryggig hackspett
Projektet leds av Staffan Müller och syftar till att bevara så mycket lövskog som möjligt i kommunen, med syfte att förbättra förutsättningarna för lövskogen fågelarter i allmänhet och den vitryggiga hackspetten i synnerhet.
Förutom lövskogsskydd har vår förening också med hjälp av Länsstyrelsen, fått till ett 10-tal vinter-utfodringar i ”hackspettsmiljöer” i kommunen.
Hundhagens naturreservat närmar sig ett åldrande som är lockande för ev. vitrygg!
Dragsängarnas vara eller inte vara som fågellokal är ständigt på tapeten. Ännu har inget genombrott skett i vår påverkansprocess i samband med omarronderingen.

Projekt Lavskrika
I kommunen har vi ca 5 vitala familjegrupper av Lavskrika. Tyvärr är några av lokalerna hotade av avverkning (Faxberg och Långsjön) och det krävs ett stort engagemang för att skydda biotoperna.
Vi utför vinterutfodring i Faxberg och Kusberget.
För att öka intresset och därmed påverkansmöjligheterna för lavskrikans skogar, genomför vi också offentliga exkursioner till dessa marker.
Sebastian Falk är ansvarig för projektet men är ersatt av Per Lindberg under Sebastians barnledighet.

Örnprojektet
Som inför de senaste säsongerna var osäkerheten stor om hur verksamheten med örnmatningen skulle fungera. Eventuellt skulle vi tvingas att läggas ner. Problemet är att få ihop tillräckligt med utfodringskött. Även denna säsong har dock kunnat genomföras utan avbrott trots uteblivna leveranser av kött från de stora slakterierna. Eftersöksjägarna i vår närhet måste åter igen ges en stor eloge, utan deras bidrag skulle inte den gångna säsongen ha kunnat genomföras. Framtiden för örnutfodringen i Leksands fågelklubbs regi är dock osäker, men förhoppningsvis kan nya och gamla kontakter hjälpa oss att fortsätta den viktiga verksamheten.
Havsörnen som häckade i Siljansnäs 2017 fick sitt bo förstört av stormen, men en ny häckningsplats kunde konstateras i området och en unge kom på vingar. Fågeln kunde dessutom ringmärkas!
Per Lindberg är ansvarig för örnprojektet och utför detta osannolikt tidskrävande arbete tillsammans med ett 10-tal andra entusiaster.

Året har präglats av ett mycket stort engagemang i en allt mer åldrande medlemsskara.
Vi hänger med några år till och ser fram emot ett nytt verksamhetsår.
Styrelsen vill härmed tacka alla för den insats som gjorts 2018!

Leksand den 6 mars 2019

Staffan Müller/vice ordf. e.u.