Hundhagen och Millnäset

 


 

Staffan Müller

Den 30 maj 1999 invigde Leksands fågelklubb tillsammans med kommunen, vandringsleden genom naturreservatet Hundhagen och Millnäset. Hundhagens naturreservat omfattar de båda uddarna Millnäset och Hundhagen. Lövskogen är kompakt, som en djungel, runt de gamla tegelgroparna på Hund-hagen. Millnäset är ett stycke jordbruksmark samt en stor björkskog. Mellan de båda uddarna rinner Helgboån, ett mycket fint vattendrag som har sina källor i Helgsjön några kilometer uppströms Insjön.

 

En vandring i Hundhagen är som en resa i regnskogen. Bävern har förgripit sig på den friska lövskogen och skapat ett konglomerat av små dammar och översvämningsmarker som lockat till sig massor av fåglar. Vandringsleden följer de mest intressanta partierna av området och är lagd, bland annat på de åsryggar som byggdes upp som "banvallar" när området var en lertäkt till Bäck-Daniels tegelbruk.

Området har förstärkts ytterligare tack vare en omfattande restaurering av strandängen mellan Brenäs och Millnäset. Ett 10-tal ALU-arbetare och en mycket livaktig byförening med Åke Fredriksson, Ecke Jakobsson och Gunnar Lund i spetsen har "gjort" detta område.

Hundhagen och Millnäset är sannolikt det mest unika av kommunens alla fågelområden. Fågelsjöar finns lite var stans framför allt i södra Sverige, men en igenväxt industritomt full med död ved och groddammar, finns kanske bara här.

Fågelsången vid Hundhagen är fullt i klass med Dragsängarnas.

Bland de mer uppmärksammade arterna under 1998 kan räknas gråspett, mindre hackspett och videsparv.

De flesta av våra sångare finns här, bl.a härmsångare och ärtsångare. Gräshoppsångaren kan höras i bland. Annars är det kanske främst de olika hackspettsarterna som får ögonbrynen att höjas lite extra vid ett besök i den lummiga terrängen.

Spillkråkan bebor området, liksom större och mindre hackspett. Vissa år häckar gröngölingen här och helt nyligen observerades en gråspett i området.

Näktergal och småfläckig sumphöna hör till de tillfälliga besökarna i området. I de gamla tegeldammarna finns ett rikt djurliv. Förutom bäver och rådjur finns också en mängd groddjur. Det gillar bl.a hägern som ofta kan stötas upp från någon av starkt igenväxta spegeldammarna.

 

Besökstider

På våren är det vattensjuka området välfrekventerat av bl.a blå kärrhök och jorduggla. Vid den gamla bilskroten ligger det ibland salskrake och andra flyttande änder. Tornfalk, sparvhök och duvhök jagar regelbundet i området.

Bästa tiden för ett besök är sannolikt från 15 maj till midsommar. Då är fågelsången stundom öronbedövande, detta beror så klart främst på att rödvingetrast, koltrast och björktrast är osedvanligt vanliga då.

Men, även ett vinterbesök är mödan värd. Då är det förvånansvärt tyst på Hundhagen. Snön dämpar ljuden från trafik och sågverk och man kan vara ganska säker på att få kontakt med de mesar som bebor området. Främst är det entita, talgoxe och blåmes, men också stjärt-mesen är relativt vanlig i de buskrika markerna.

 

Vandringsled och broar

Nu har kommunen lagt ner stor möda och en hel del pengar på att göra området lättillgängligt för den breda allmänheten som måste få se vilket fantastiskt område som kommunen skänkt till naturvården.

Det finns nu mera en förbindelse mellan tätorten Insjön och naturreservatet. En mycket läcker vandringsled som passerar Sätra by på sluttningen ner mot vattnet, tar vandraren till Millnäset och Hundhagen via ett par broar som byggts tvärs över vikarna mellan Brenäs, Millnäset och Hundhagen.

 

Fågelliv

Bergkvistsågen har sponsrat med allt material och kommunen har ställt upp med ALU-folk. Annars är det Brenäs byalag som ligger bakom arbetet för att förbättra området.

Viken mellan Brenäs och Millnäset är fräst med samma maskiner som gått i Limsjön och på Dragsängarna och målet är att öppna strandängarna mot våtmarken så att rödbena, storspov, gulärla, ängspiplärka och kanske grågås kan finna sig till rätta i maderna.

Sannolikt kommer några bybor att skaffa någar köttdjur som kommer att hålla de spännande strandängarna öppna och vid liv.

Strandskogen, eller rättare sagt buskridån mellan näsen kommer att huggas ner så att fågellivet törs landa på våtängarna och häcka där. De skvättor och sångare som mister sina boplatser där hittar alternativ nästan över allt i området.

Fördelen med att anlägga en vandringsled är också att man kanaliserar besökarna till stigar och rastplatser så att fågellivet får vara i fred på övriga ytor i reservatet.


Hundhagen på 2000-talet

Sedan den förra artikeln har en hel del hänt i Hundhagen.

I Hundhagen, som blir allt bättre år från år, i och med att lövet murknar och blir skafferier åt småfåglar och hackspettar. I år kommer gråspetten att slå till i den ”döda skogen” mitt i reservatet. Den har befunnit sig där sedan i februari 2008 och när detta skrivs är det april.

Slagugglan häckar varje år intill vandringsleden och sprider mycket glädje åt sörlänningarna som besöker området.

En ytterligare nyhet är den vinterfågelmatning som pågått från oktober – april varje år sedan 2004. 50m innanför parkeringen på Rönnäsvägen har vi en foderautomat uppsatt. Den lockar alla mesarna (förutom lappmesen) vi har i landet och man kan sitta på en bänk 2m från foderbordet och få en verklig närkontakt med fågellivet.

Välkomna!

Staffan