Medelantal örnar per dag, under vintrarna 1993/1994 - 2009/2010

 

Klicka på bilden för att återgå till statistik för flera år

Ovanstående diagram visar det genomsnittliga antalet örnar per bevakningsdag, under samtliga vintrar som det finns data för. Arbetssätten har varierat och förändrats under åren, men snittantalet per dag avspeglar ändå på ett ganska trovärdigt sätt aktiviteten på utfosringsplatsen. Man måste dock ha i åtanke följande:

  • 1993/1994-1994/1995: De första två vintrarna i diagrammet skedde egentligen ingen inventering, men siffrorna är framtagna ur dagboken som förts i gömslet. Spaning skedde på en annan plats i närheten, än var den huvudsakliga matningen skedde. Siffrorna i diagrammet är med all säkerhet en underskattning, mot det verkliga antalet örnar som dagligen vistats på utfodringen.
  • Även under vintrarna 1995/1996 - 2002/2003 skedde matning ibland på två ställen, men detta skedde i allt mindre utsträcknig ju längre tiden gick och i takt med att inventeringen blev alltmer seriös.
  • Från och med vintern 2003/2004 sker all matning framför inventeringsgömslet.
  • Data för vintern 2002/2003 har till en stor del förlorats i ett datahaveri, och siffran 4,66 är statistiskt framtagen utifrån de siffror som finns kvar. Den verkliga siffran borde nog trots allt vara betydligt lägre om man ser på att antalet örnar totalt var mycket lågt.
  • Toppen i slutet av 1990-talet beror sannolikt på att det vid den tiden fanns en vargflock i trakten, som "hjälpte till att mata" örnarna. Efter att vargarna försvunnit, minskade även antalet örnar.
  • Stigninen från 2003/2004, är resultatet av strikta regler för hur matning och bevakning ska skötas. Den minimala mänskliga störningen och "det goda ryktet hos örnarna" har gjort att siffran stadigt har stigit under den här perioden och nått över 8 vintern 2008/2009.