Åldersbestämning av kungsörn - Aging of Golden Eagles

Hur gammal är kungsörnen?

How old is the Golden Eagle?

Kungsörnen är en av de rovfåglar man har gjort omfattande studier på beträffande dräktens utseende i förhållande till åldern. Just möjligheten att utifrån dräkten åldersbestämma örnar har gjort att många fågelskådare ägnat extra uppmärksamhet åt kungsörnarna. Trots att man redan kan mycket, finns det en betydande individuell skillnad i dräkt hos olika individer och vissa exemplar kan avvika så pass mycket att det blir nästintill omöjligt att bedömma deras rätta ålder. I allmänhet kan man säga att ju äldre örnen blir desto större andel avvikare hittar vi. Grovt räknat kan man säga att den första dräkten uppvisar praktiskt taget inga fåglar som avviker så pass mycket att man bedömer dem fel vid god observation. Träffsäkerheten är praktiskt taget 100%. Sedan faller det med ca 10% för varje åldersgrupp. Andra vinter har 90% individer som ser "normala" ut. För tredje vintern är siffran 80%, för fjärde är den 70%, för den femte 60% och för den sjätte endast 50%. Många avstår att åldersbestämma sjätte vintern, utan räknar in dem som adulta. Det är inte fel då de redan ÄR könsmogna. Vi har valt att ändå försöka trots att vi är medvetna om den stora felprocenten.

Syftet med bilderna nedan är att underlätta för den som vill försöka åldersbestämma kungsörnar. Ha i åtanke att du kommer att finna örnar som inte passar in i någon åldersgrupp, eftersom de är så pass avvikande. Detta är inte alls ovanligt. Att åldersbestämma örnar är ingen lätt uppgift. Det är en utmaning! Lycka till.

Dessa sidor behandlar studier av örnar vintertid och berör nominatrasen Aquila chrysaetos chrysaetos. Huruvida nyckeln kan användas för andra raser av kungsörn låter vi vara osagt. Bildmaterialet är framtaget efter många års fältstudier av personer som utfodrat och dokumenterat örn i Leksand. De delar här med sig en bit av kunskapen som samlats ihop genom åren. Vill du stödja deras arbete och visa uppskattning för att dessa sidor finns, gå gärna med i Leksands Fågelklubb. På köpet får du "Fåglar i Leksand", med 2 nummer + 2 programbilagor per år. Tidskriften rapporterar regelbundet från örnutfodringen i Leksand. Tack på förhand. Se under BLI MEDLEM

Om du finner felaktigheter på dessa sidor, eller vill diskutera ämnet, var vänlig kontakta Örngruppen orn@leksandsfagelklubb.se

 

Bogdan Persson

Örnprojektet i Leksands Fågelklubb

Golden Eagle is one of the raptor species for which there has been done many studies about aging in the field. The possibility of doing this has made this species the object of special intrest among birders. Although a lot is already known about the subject, there are individuals who show diffrences in plumage that makes it practically impossible to recognize the correct age in the field. In general we can say that these peculiar individuals are more present the older the eagle is. Roughly counted, we can say that the percantage of correct aging will fall with about 10% for every year the eagle becomes older, starting with practically 100% for juveniles (1st winter). The second winter 90% will look "normal", the 3rd winter it will be 80%, the 4th winter 70%, the 5h it is about 60% and the 6th winter only 50%. Older eagles than this we won't even try aging. Many people studiyng this topic will not even try aging 6th winter, but instead include them into cathegory "adults". This is not wrong since they ARE mature. We choosed to still keep them in separate group, since we have lots of pictures of them and there are similarities among many of them.

The aim with these pages are to enable the viewer to study and learn by comparing pictures. Keep in mind that you will find eagles that will not fit in any age group. This is not unusual. Aging eagles is not "a piece of cake". It is a challange! We wish you good luck with that.

These pages deal with studies made by winter at the nominate race Aquila chrysaetos chrysaetos. We don't know if the conclusions made here are useful on other races of the golden eagle. The pictures you find at those pages are taken by people who worked with the eagle feeding project in Leksand, Sweden. They share generously this material with You. If you want to support this project, you are welcome to join our birder club in Leksand. Doing this you will get two copies of the little magazine "Fåglar i Leksand" (Birds in Leksand) + 2 additional papers with the activity schedule. Unfortunatly for out foreign supporers we must say the magazine is only in Swedish. Thanks in advance. To become a member check this link: BLI MEDLEM

If you find any mistakes on these pages, or you want to discuss the subject, please contact the Eagle group at orn@leksandsfagelklubb.se

 

Bogdan Persson

The Eagle Project in Leksands Birder Club


1V (Första vinter) kännetecknas av helmörka täckare (mörk chocklad) och inga blekta täckare. Alla är av samma generation. Detta är egentligen tillräckligt för korrekt åldersbestämning, men notera även vit stjärt med svart terminalband.


1W (First winter) is recognized by completly dark covers (dark chocolate) and lack of any paled covers. All are of the same generation. This detail is actually enough for correct aging, but note also white tail, with the black terminal stripe.

Foto: Bogdan Persson©

Foto: Bogdan Persson©

2V (Andra vinter) kännetecknas av en stor övervikt av ljusa täckare på vingarna. De ljusaste är ofta mellersta täckarna. Normal är endast ett fåtal täckare nyruggade och därmed mörkt schokladbruna. En viktig detalj är att de större täckarna är alla av samma generation och fortfarande oruggade (bleka). En gradvis förändring i ton sker från de främre, som är något mörkare, mot de bakre större täckarna som är mycket bleka. Jämför med 4V där en blandning av mörkare och ljusare större täckare förekommer. Stjärten är som hos 1V, men de mellersta paret är ofta ruggat och inte lika svart/vit, utan det svarta är mer gråaktigt.


2W (Second winter) is recognized by a great majority of pale cover feathers at the wings. The palest are often the median covers. Normally there are just a few covers moulted and therefore dark brown. An important detail is that the great covers are all of the same generation and still not moulted (pale). A gradual change in the color is often noticed from the frontal ones, that are slightly darker, to the rear ones that are very pale. Compare this detail with 4W that have a mix of darker and paler greater covers. The tail is similar to 1W, but the middle pair of feathers are often moulted and not so clearly black/white. The terminal band is more greyish.

Foto: Peter Wintergren©

Foto: Peter Wintergren©

3V (Tredje vinter) I denna dräkt har örnen nu ruggat de flesta vingtäckarna och är nu övervägande mörk. Enstaka ljusa täckare finns (de som ruggades redan i 2V-dräkt). En mycket bra ålderskaraktär är en rad av ljusa täckare mitt på vingen, ofta kallat "fönster". Den består av oftast 4-6 oruggade större täckare. Stjärten är fortfarande oftast ungfågelaktig, men fler pennor har ett gråaktigt termilaband.


3W (Third winter) In this plumage the eagle has moulted most of the wing covers and is now mostly dark. A few pale fathers are always present (those few that has been moulted the previous year). A very good caracther is a row of pale greater covers at the middle part of the wing, often called "window". It contains of usually 4-6 unmoulted greater covers. The tail is usually still alike juvenile one, but the terminal band is more greyish.

Foto: Pär Johansson©

Foto: Pär Johansson©

4V (Fjärde vinter) Påminner om 2V vid första ögonkast, dvs. dräkten är i huvudsak ljus. Det börjar dock finnas adultteckande pennor i stjärten (extremt ovanligt hos 2V). En bra skillnad syns på de större täckarna som är blandade av flera olika generationer, oftast 3 och på så vis påminner denna rad av fjädrar om piano-klaviatur.


4W (Fourth winter) Reminding at first view of a 2W bird, because of a mainly pale plumage. The tail shows however normally some dark adult alike feathers (which is extremly rare among 2W eagles). A good diffrence is obvious at the greater covers that consist of mixed, normally 3 generations of feathers, making this patch reminding a piano keyboard.

Foto: Pär Johansson©

Foto: Pär Johansson©

5V (Femte vinter) Återigen är örnen övervägande mörk på vingtäckarna, även om andelen ljusa slitna täckare vanligtvis är något större än hos 3V. Viktigare detalj att titta på är återigen de större täckarna. Flera generationer fjädrar finns. Ett tydligt "fönster", likt det hos 3V förekommer ej, men kan ha ett par stycken mindre "fönster", med mörka fjädrar emellan. Stjärten brukar innehålla en hel del mörkare, adultlika pennor.


5W (Fifht winter) Once again, the eagle is mainly dark at the wing covers, even though part of some paler, worn covers is usually a bit bigger, compared to 3W. It is once again important to look at the greater covers. There is a mixture of several generations of feathers and the pale "window" is absent, or can contain of 2 shorter "windows" with dark feathers between. The tail has quite some faethers that are dark, adult alike.

Foto: Per Lindberg ©

Foto: Per Lindberg ©

6V (Sjätte vinter) Nu börjar vi få problem. Anledningen är att örnen håller på att bli adult och vissa går inte att skilja från adulta, medan andra kan nästan ha så pass mycket vitt på stjärten att de är svåra att skilja från 4V(!). Hursomhelst, förenklat talat är örnen i denna dräkt återigen övervägande ljus i typfall, och stjärten har bara spår av ljusa detaljer. Detta kan dock förekomma även hos betydligt äldre örnar, varför vi får acceptera att ofta åldersbestämma denna grupp fel. Vill man slippa en felbestämning av åldern kan man nöja sig med att åkdersbestämma en sådan örn till 6V+ (Sjätte vinter, eller äldre)


6W (Sixt winter) Now we are getting problems. The reason is that the eagle is almost adult and some individuals are not possible to separate from the adults, while others can have so much white at the tail, that they are difficult to separate from 4W(!). However, simply spoken, the eagle is once again mailnly pale at the wing covers while the tail is almost completly dark, with just a few white tracks. This is though sometimes present even among the older eagles and we simply have to accept that we will quite often be misstaken when trying to age 6W individuals. To avoid this, we can try to just age those individuals as 6W+ (Sixt winter, or older)

Foto: Hans Nydahl©

Foto: Hans Nydahl©

Adult (7V, eller äldre) Äntligen är örnen adult. Vad vi tittar på först är stjärten. Helmörk, bandad stjärt betyder adult. Det räcker. Hos vissa individer kan vita delar förekommai stjärten, förmodligen vanligast hos unga adulter. Det får vi leva med. Vingtäckarna är inte användbara då de består av en blandning av ljusa och mörka täckare, som kan vara allt mellan övervägande mörka, övervägande ljusa, eller allt däremellan. 50-50 är vanligt.


Adult (7W, or older) Finally the eagle is adult. The tail is what we look at first. Completly dark, banded tale means adult. It happens that white tracks are present in the tail, at least among some younger adults, but we have to accept this. The wing covers are not useful as the mixture of pale and dark covers can be mailny dark, mainly pale, or anything in between there. 50-50 is very common.

 

Foto: Per Lindberg ©

Foto: Per Lindberg ©

 

Nedan ser du detaljer som inte är användbara för åldersbestämning av kungsörn. Dessa egenskaper är individuella och har inte med ålder att göra.


 

Below you can see some details that can not be used for aging of golden eagles. Those features are individual and do not depend on age.

Foto: Henry Pollack ©
free counters