Leksands fågelklubb – 40 år

En presentation av en lokal förening

Leksands fågelklubb har närmare 500 medlemmar. Vi samlas för exkursioner, ordnar bildvisningar, och har inte minst ett aktivt naturvårdsarbete med holkbygge, ringmärkning, örnutfodring, vinterfågelmatning mm.

Läs Staffan Müllers beskrivning av föreningen framväxt och arbete.

En oktoberkväll 1976 samlades ett dussintal fågelintresserade leksandsbor till ett möte som blev startskottet för Leksands fågelklubb. Syftet var främst att bilda en organisation som skulle se till att den torrlagda Limsjön blev återställd som fågelsjö.

En interimsstyrelse valdes; Anita Lagerkvist, Anna Rieke Gullström, Kjell Vallberg, Carl-Otto Höglund och Staffan Müller utsågs som styrelse det första året.

En skrivelse till kommunen (som resulterade i 35 000: - till ”en provrestaurering” av Limsjön) samt örnutfodring, ett par bildvisningar och ett 10-tal exkursioner kunde noteras i det första årets bokslut.
Redan under det andra året fick vi ta emot ett berguvspar som blev starten på det avelsprogram som fortfarande pågår.

Styrelsen gick också ut med liar och krattor till den igenväxande vadarstranden på Dragsängarna. Kanske lyckades vi ta bort starrtuvorna på 100m2 av den totala ytan 80 000m2!

Informationsbladet trycktes med 4nr/år och bestod i svart/vita offset-tryckta sidor skrivna på skrivmaskin.

Så var starten för en naiv förening som snart nog växte till över 100 medlemmar.

Ungdomsverksamhet blev kanske ett signum för fågelklubben. Över 50 av högstadiets elever kajkade landet runt i jakt på fina fågellokaler. Tillsammans med några föräldrar, blev detta den framtida stommen till Leksands fågelklubb.

I dag är vi ca 500 medlemmar som är mer eller mindre aktiva, men alla hjälps åt att finansiera en verksamhet som är baserad på ”autonoma projekt”. Det vill säga att projektledarna får en budget av styrelsen (som träffas blott 4 ggr/år) som man enskilt fördelar så rationellt som möjligt.

Örn, Berguv, Storholk, Lom, Vitryggig hackspett, Backsvala, Lavskrika, Pilgrimsfalk är de faunaprojekt som mer eller mindre framgångsrikt bedrivs i fågelklubbens regi. Många av dessa är såväl internationellt som nationellt och regionalt välkända.

Utöver detta besitter vi en Våtmarksgrupp, Skogskommitté, Fotogrupp, Programkommitté, Tidnings-redaktion, Hemsida, Ungdomsgrupp, Rapportkommitté och en volontärverksamhet som sköter våra anläggningar Gryssenstugan och Norsbro klubblokal.

Eftersom vart och ett av de nämnda ansvarsområdena är osannolikt mycket tidskrävande som kräver ett engagemang av många av oss, förstår man att det inte blir mycket tid över till för enskild fågel-skådning för alla. Trots detta har vi under årens lopp gjort lyckade gruppresor till bl.a. Frankrike, Spanien, Polen, Thailand, Israel och Östeuropa, förutom bussresor till Öland, Falsterbo, Hornborgasjön, Tåkern och Getterön m.fl. fågellokaler i landet.

Jag har fått förmånen att vara med under hela ”resans gång” för Leksands Fågelklubb och har många gånger reflekterat över hur fantastiskt ett lokalt engagemang kan formas. I synnerhet idag, då självisk-heten och bekvämligheten gör att ideella föreningar rasar samman.

Personligen tror jag att vi lyckats i Leksand eftersom styrelsen alltid lagt sig vinn om att stödja de olika och självbestämmande projekten och arbetsgrupperna. Ansvarsfördelningen och förtroendet för entusiasterna har varit självklar. Alla, och då menar jag alla, har varit välkomna i ett engagemang som kräver över 100 volontärer. Besserwissers, ego och jantelag tillåts inte i vår förening.
Tycker du lika, är Du hjärtligt välkommen med i vår förening!

Staffan Müller,
vice ordförande