Årsberättelse Leksands Fågelklubb 2017

Vår förening har genomfört sitt 41 verksamhetsår och har präglats av stor aktivitet inom faunavårds-projekten och med många exkursioner och övriga program.
Medlemsantalet är strax under 500 och har hållit sig på en stabil nivå sedan några år. Däremot tenderar medelåldern på våra medlemmar att öka för varje år, vilket kan skapa en oro inför framtiden.

Styrelsen

Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter och genomfört 4 möten, varav 2 tillsammans med projektledarna.
Under hösten ersattes avgående ordföranden Sebastian Falk av Per Lindberg, vilka bara bytte styrelseuppdrag. Således inget nyval av styrelseledamot.
Ordf. Per Lindberg, sekr. Petrus Tengnér, kassör Mats Kaij samt övriga ledamöter; Sebastian Falk, Ingela Spegel Nääs, Gittan Lokgård och Staffan Müller.

 

Ekonomi

Mats Kaij har i vanlig ordning skött vår ekonomi och våra utgifter balanserar mot de inkomster vi haft under året. Kassören har också ansvarat för medlemsregistret.

 

Medlemstidningen

Fåglar i Leksand har kommit ut med 4 nr i 2 försändelser under året. Tidningen är mycket uppskattad och produceras av Martin Linzie med hjälp av en redaktion.

 

Hemsidan

www.leksandsfagelklubb.se har sedan 2010 besökts av ca 50 000 besökare med över 100 olika nationaliteter.
Katarina Paunovic är vår webb-redaktör och håller i stort sett dagligen hemsidan uppdaterad.

 

Studiekontakt

Conny Land är vår förträfflige studiecirkelledare och har genomfört ett antal träffar och exkursioner för dem som vill veta mer om fågellivet i kommunen.

 

Norsbrolokalen

Ingegerd Hyttsten är vår ansvarige för klubblokalen och har under året sett till att en mängd ovidkommande dokument och också några möbler har avlägsnats.
Lokalen används till våra möten och har varit bokad under ett 15-tal ggr under året. Bl.a. har fotogruppen arrangerat mycket välbesökta bildvisningar där.
Eftersom vi försöker få ett nära samarbete med Naturum i Siljansnäs, har vi valt att lägga många av våra mest publikdragande aktiviteter där i en lokal som är mer ändamålsenlig än Norsbro.

 

Programkommittén

18 aktiviteter har arrangerats under året, såväl exkursioner i fält som bild- och filmvisningar med 5-55 deltagare. Totalt har aktiviteterna haft 316 deltagare. Det mest välbesökta arrangemanget var Ingemar Linds filmvisning på Naturum Dalarna.
Lavskrikeexkursionen till Kusberget i Almo lockade ett 30-tal besökare från hela landet.
Sören Stenbergs fladdermusexkursion var också mycket lyckad och lockade många deltagare.
Den exkursion som hade flest deltagare var Fågelskådningens dag med fågeltornskampen.
Petrus Tengnér är programansvarig.

 

Gryssenstugan

Antalet gästnätter är fortsatt lågt. Årets uthyrning omfattar 20 dygn.
Stugan har under hela året bokats av endast sju personer.
Fröautomaten vid stugan har under året fyllts på med ca 180 kg solrosfrönfördelat på fem tillfällen. Vidare har vi hängt upp talgbollar och äpplen i träden intill fröautomaten.
Bryggan, som var i mycket dåligt skick, är nu riven.
Minst en gång i månaden har stugvärdarna Lars och Kerstin Laurell åkt till stugan för att se till att allt är som det ska.

 

Ungdomskommittén

Gittan Lokgård och Staffan Müller har engagerat de yngre medlemmarna i föreningen.
Gittan har tagit med de få men intresserade ungarna på bl.a. ringmärkning samt tillverkat småfågel-holkar samt vinterfågelmatat på olika platser i kommunen. Arbetsgruppen har också haft ett gott samarbete med byskolorna i Gärde och Tällberg. Bl.a. har en skolskog invigts i Tällberg.
En ”minigrupp” dvs. 4 ungdomar har under året följt med Staffan ut på främst vinterfågelmatning när de haft tillfälle att deltaga. Det sistnämna engagemanget kanske är det mest verkningsfulla för att få igång en i övrigt ”seg” uppgift att engagera de små. Det får bli en uppmaning till var och en i föreningen att skaffa en egen ”minigrupp” som kan erbjudas plats i bilen när tillfälle ges för en lokal utflykt som kan öka intresset för fågelskådning och fågelskydd.

 

Rapporter och inventeringar

Artportalen är numera det främsta verktyget för rapportering av fågelobservationer.
Regionala rapportkommittén använder i huvudsak Artportalen för sina sammanställningar av fågelobservationerna i Dalarna.
I Leksand registrerades 4949 stycken rapporter, av 190 arter, under året.
Under året har medlemmar i klubben utfört vinterfågeltaxering, vinterpunktrutt, nattrutt, sjöfågeltaxering och standardrutt för Lunds universitets räkning.
Backsvala inventerades för DOF´s räkning.
På Fågeltornskampen 6 maj fick laget i Norsbrotornet ihop 58 arter, vilket gav en plats i nedre delen av resultatlistan. Petrus Tengnér är rapport- och inventeringsansvarig

 

Fotogruppen

Fågelklubbens fotografer är en grupp med 35 medlemmar i Leksands fågelklubb som kombinerar intresset för fåglar med intresset för fotografering. Gruppens bilder utgör ett rikt material som ger möjlighet till fler och bättre bilder till Fåglar i Leksand.
Den 22 februari och den 25 november fylldes klubblokalen i Norsbro av intresserade besökare då fotogruppen genomförde sina traditionella visningar för allmänheten
Vi har också levererat bilder till Fåglar i Leksand och till DOF´s tidning. Per Inge Mill leder gruppen.

 

Storholksprojektet

2017 blev ett bra år med 100 ringmärkta slagugglor vid 34 häckningar. Det blev 89 ungar märkta och 11 häckande honor. Även lappugglan lyckades bra med 8 lyckade häckningar och 13 märkta ungar. Dessutom blev det 2 misslyckade häckningar. Kattugglan lyckades med 6 häckningar och 16 ungar kunde ringmärkas. Trots att många pärlugglor ropade, kunde ingen häckning konstateras.
Tornfalkarna hade ett bra år med 21 lyckade häckningar. Det ringmärktes 110 tornfalksungar.
Henry Pollack är vår storholkansvarige.

 

Våtmarksgruppen

För att förbättra situationen för våtmarkens fåglar i Leksand, har vi under mer än 40 år varit aktiva bl.a. i Limsjön.
Under året har Länsstyrelsen arbetat med att sanera våtmarken från invasionsarten vattenaloe. Sannolikt kommer Limsjön att uppleva en renässans avseende fågellivet till kommande år. Alla uppmanas att ha koll på sjöfåglarna i sjön, samt att rapportera observationer i Artportalen.
Under året har också ett sumpskogsprojekt som avser Lundbjörkstjärn samt Åbäcken i Olsnäs startat.
Tanken är att få till en restaurering av dessa två igenväxande skogsvåtmarker för att attrahera mer sjöfåglar.
Den årliga skrattmåsinventeringen har också genomförts i Limsjön.
Staffan Müller och Gunnar Lind arbetar med våtmarkerna.

 

Skogsgruppen

Under året har vi under 11 tillfällen mött Skogsstyrelsen för att gå igenom alla de avverknings-anmälningar som lämnats in i Leksand.
Vi kan konstatera att skogslandskapets vilda innevånare har det allt mer besvärligt att överleva och föryngra sig i dagens skogar, som mer och mer blir likåldriga plantager vilket innebär minskad biologisk mångfald och en tydligare biologisk enfald.
Under de 40 år som vi granskat skogsavverkningar i kommunen är det främst åldersstrukturen på avverkningsbar skog som förändrats. 1978 var Skogsstyrelsens riktlinje att tillstånd till avverkning, medgavs först när skogens ålder var ca 95 år gammal. I dag klassas 60-årig skog som avverknings-mogen och myndighetens befogenheter att korrigera avverkningar har i stort sett eliminerats.
En liten men ändå positiv förändring är att skogsbruket (nästan alla entreprenörer) har insett värdet av asp, sälg och rönn i skogslandskapet och i stort sett lämnar dem i fred vid avverkning. Tyvärr hjälper inte detta barrskogens arter, som vi ser försvinna från vår del av taigan.
Henry Pollack och Anders Ståhl har troget mött upp vid avverkningskollen med Skogsstyrelsen och kommunens naturvårdare.

 

Berguvsprojektet

I år hade vi ingen känd vild berguvshäckning i Leksand, men vi har haft någon rapport om observerade berguvar. Däremot lyckades det bra i vår voljär hos Bengt Östberg i Insjön, där fick vi tre ungar. Vi kunde släppa alla tre ut i det vilda. Inga rapporter fram till årsskiftet från de frisläppta ungarna, som vi hoppas att ha klarat av att försörja sig. Projektet fortsätter som tidigare. Våra avelsuvar ingår numera i Berguv Nord Gävleborg sedan Berguv Dalarna lagt ned verksamheten. Framtiden för berguven i våra trakter är mycket osäker.
Henry Pollack har varit ansvarig för vårt berguvsprojekt.

 

Backsvala

Äntligen har vi fått en medlem som vill ta hand om de fåtaliga backsvalor som fortfarande häckar i vår kommun. Ander Marcus,som har ansvar för backsvateprojektet, startar en biotopvård under våren, vilken förhoppningsvis kan hjälpa fåglarna!

 

Pilgrimsfalk

Efter en lång väntan fick Leksand äntligen sin första falkhäckning i ett gammalt känt falkberg. Det var förresten mycket nära den lokal där vi satte ut de första hacking ungarna 1994. Då för 25 år sedan blev alla 3 ungarna tagna av en duvhök, för i år blev 3 ungar märkta och alla kom på vingar.
Totalt blev 69 ungar märkta i Mellansverige, 12 ungar redan var flygga och på vingar. Sammanräknat blir det 81 ungar på vingar i Mellansverige.
Med 35 lyckade häckningar i Mellansverige ger det et snitt på 2,38 ungar vilket är något under normalt.
Av totalt 56 kända lokaler ger det ett utfall på 63 % lyckade häckningar. Totalt misslyckades 8 lokaler och 14 gick inte till häckning av olika orsaker. Lars Leksén är ansvarig för pilgrimsfalksprojektet.

 

Lomprojektet

2017 års inventering av storlom och smålom har i år omfattat 12 storlomssjöar och 3 smålomstjärnar. Inventeringen är ett projekt inom Leksands fågelklubb och ingår i Projekt LOM som sedan maj 2016 är en arbetsgrupp inom Sveriges Ornitologiska Förening - BirdLife Sverige. Resultatet rapporteras via Artportalen till arbetsgruppens ansvarige, Mats Eriksson i Tommered.
Smålom: Vid inventeringen av de 3 tjärnarna fann man smålomspar i 2 av dessa i början av säsongen. 1 av häckningarna lyckades denna säsong, 1 stor unge storleksklass 4 i augusti, vilket är ett för lågt antal för att säkra ett framtida bestånd i Leksands kommun. Resultatet är dock osäkert då få tjärnar följdes upp denna säsong. Smålommen klassas som Nära hotad i Artportalens rödlista. Ett mål är att täcka in ett större antal tjärnar under nästa säsong.
Storlom: Vid inventeringen av de 13 sjöarna fann man storlom i alla sjöar. Storlommarna sågs oftast i par men även andra grupperingar förekom. Paren i sjön Gränsen och i Siljan, Östanholsviken, lyckades med häckningen. I Gränsen fick paret 2 ungar och i Siljan en unge, samtliga i storleksklass 4 i augusti. Ingela Spegel Nääs är vår kontakt för lommarna. Rapportera dina observationer till henne!

 

Vitryggig hackspettprojektet

Projektet leds av Staffan Müller och syftar till att bevara så mycket lövskog som möjligt i kommunen, med syfte att förbättra förutsättningarna för lövskogen fågelarter i allmänhet och den vitryggiga hackspetten i synnerhet.
Bl.a. har vi försökt påverka Länsstyrelsen att lämna in önskemål om skydd av Dragsängarna i samband med den pågående omarronderingen. Övriga lokaler i sammanhanget är Yttermoravinerna och lövskog vid Styrsjön.
Ett mycket gott samarbete i samband med Landsbygdsprogrammet har skett med Skogsstyrelsen i Leksand. De har möjligheter att lämna bidrag till dem som vill skapa lövskog genom gallring av barr etc.
Ett 10-tal skogsskiften, främst i norra Leksand kring Plintsberg, Laknäs och Saluån har blivit föremål för nämnda åtgärder.
Förutom lövskogsskydd har vår förening också med hjälp av Länsstyrelsen, fått till ett 10-tal vinter-utfodringar i ”hackspettsmiljöer” i kommunen. Senast föregående år hade vi besök av en vitryggighane på matningen i Dragsängarna!
Hundhagens naturreservat närmar sig ett åldrande som är lockande för ev. vitrygg!

 

Projekt Lavskrika

I kommunen har vi ca 5 vitala familjegrupper av Lavskrika. Tyvärr är några av lokalerna hotade av avverkning (Faxberg och Långsjön) och det krävs ett stort engagemang för att skydda biotoperna.
Vi utför vinterutfodring i Faxberg och Kusberget.
För att öka intresset och därmed påverkansmöjligheterna för lavskrikans skogar, genomför vi också offentliga exkursioner till dessa marker.
Sebastian Falk är ansvarig för projektet.

 

Örnprojektet

Som inför de senaste säsongerna var osäkerheten stor om hur verksamheten med örnmatningen skulle fungera. Eventuellt skulle vi tvingas att läggas ner. Problemet är att få ihop tillräckligt med utfodringskött. Även denna säsong har dock kunnat genomföras utan avbrott trots uteblivna leveranser av kött från de stora slakterierna. Eftersöksjägarna i vår närhet måste åter igen ges en stor eloge, utan deras bidrag skulle inte den gångna säsongen ha kunnat genomföras. Framtiden för örnutfodringen i Leksands fågelklubbs regi är dock osäker, men förhoppningsvis kan nya och gamla kontakter hjälpa oss att fortsätta den viktiga verksamheten.
Örntillgången har denna kalla och snörika matningssäsongen varit god. Vi har denna säsong dokumenterat alla kungsörnar samt de ringmärkta havsörnarna. Totalt har ett 30-tal ringmärkta örnar nyttjat åteln under säsongen, varav 17 kungsörnar och 13 havsörnar. Utöver de märkta kungsörnarna så har också 70 olika omärkta kungsörnar individbestämts.
Sammanlagt har vi lagt ut ca 1,5 ton kött under säsongen och de 8 inventerarna har bevakat åteln i cirka 60 dagar fr.o.m. 26/10–17 t.o.m. 26/2–18. Det betyder att bevakning från kojan har bedrivits i genomsnitt varannan dag under denna fyramånadersperiod.
Nämnas inom detta projekt är också att vi för första gången kan konstatera ett häckande havsörnspar med en flygande unge som resultat inom Leksands kommun. Även ett revirhävdande och bobyggande kungsörnspar har observerats och ett bo har hittats. Boet var dock inte denna säsong bebott, honan i detta par är ringmärkt och endast 3 år gammal, normalt lite för ung att gå till häckning. Detta kungsörnspar blir dock intressant att följa under häckningsåret 2018.
Per Lindberg är ansvarig för örnprojektet och utför detta osannolikt tidskrävande arbete tillsammans med 8 andra entusiaster.

Avslutningsvis kan vi konstatera att engagemanget för fågelskyddsarbetet i Leksands kommun, alltid har varit i fokus för vårtföreningsarbete under 2017.
Det är med stor glädje vi kan konstatera att vi är mycket viktiga som företrädare för fågellivet i samband med den förändring som sker i naturen under den pågående samhällsutvecklingen.
Vi vill vara med att utforma det framtida Leksand och försöker i alla sammanhang att framföra budskapet att fågelsången behövs för att människor skall trivas i Leksand!

Leksand den 7 mars 2018
Staffan Müller/vice ordf. e.u.